هاست ویندوز 2012 همراه با کنترل پنل Plesk 12 میزبانی در ایران

هاست ویندوز ایران IRWIN-A

هاست ویندوز ایران
فضا 4 گیگابایت

 • نامحدود پهنای باند
هاست ویندوز ایران IRWIN-B

هاست ویندوز ایران
فضا 2 گیگابایت

 • نامحدود پهنای باند
هاست ویندوز ایران IRWIN-C 1 موجود است

هاست ویندوز ایران
فضا 1 گیگابایت

 • نامحدود پهنای باند
هاست ویندوز ایران IRWIN-D

هاست ویندوز ایران
فضا 500 مگابایت

 • نامحدود پهنای باند
هاست ویندوز ایران IRWIN-E 1 موجود است

هاست ویندوز ایران
فضا 250 مگابایت

 • نامحدود پهنای باند
هاست ویندوز ایران IRWIN-F 1 موجود است

هاست ویندوز ایران
فضا 100 مگابایت

 • نامحدود پهنای باند
هاست ویندوز ایران IRWIN-PA

پهنای باند نامحدود
کنترل پانل Plesk 12.5

 • 16 گیگ فضای میزبانی
هاست ویندوز ایران IRWIN-PB

هاست ویندوز ایران
فضا 14 گیگابایت

 • نامحدود پهنای باند
هاست ویندوز ایران IRWIN-PC

هاست ویندوز ایران
فضا 12 گیگابایت

 • نامحدود پهنای باند
هاست ویندوز ایران IRWIN-PD

هاست ویندوز ایران
فضا 10 گیگابایت

 • نامحدود پهنای باند
هاست ویندوز ایران IRWIN-PE

هاست ویندوز ایران
فضا 8 گیگابایت

 • نامحدود پهنای باند
هاست ویندوز ایران IRWIN-PF

هاست ویندوز ایران
فضا 6 گیگابایت

 • نامحدود پهنای باند