نمایندگی هاست ویندوز Plesk ( آمریکا )

Reseller WINA

Plesk 9.x |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |
50 گیگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند
Reseller WINB

Plesk 9.x |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |
30 گیگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند
Reseller WINC

Plesk 9.x |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |
20 گیگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند
Reseller WIND

Plesk 9.x |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |
15 گیگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند
Reseller WINE

Plesk 9.x |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |
10 گیگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند
Reseller WINF

Plesk 9.x |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |
5 گیگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند