نمایندگی هاست ویندوز Plesk ( آمریکا )

Reseller WINA

Plesk 9.x |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |

 • 50 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند
Reseller WINB

Plesk 9.x |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |

 • 30 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند
Reseller WINC

Plesk 9.x |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |

 • 20 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند
Reseller WIND

Plesk 9.x |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |

 • 15 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند
Reseller WINE

Plesk 9.x |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |

 • 10 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند
Reseller WINF

Plesk 9.x |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |

 • 5 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند