گواهی امنیت SSL

GOGETSSL - Wildcard SSL

پشتیبانی از 1 دامنه و ساب دامین WWW همان دامنه. همراه تمام ساب دامین های مربوط به این دامنه. قابل استفاده برای دامنه های بین المللی ( برای دامنه های .IR فقط از گواهی امنیت های شرکت CERTUM می توانید خرید کنید ) تعداد Reissue در این گواهی امنیت نامحدود و بدون هزینه است. فعال سازی گواهی امنیت بلافاصله پس از پرداخت انجام می شود و نیاز به تایید مدارک ندارد.

گواهی امنیت - CERTUM Commercial SSL WildCard

پشتیبانی از 1 دامنه و ساب دامین WWW همان دامنه. همچنین پشتیبانی از تمامی ساب دامین های این دامنه . قابل استفاده برای دامنه های .IR ( برای دامنه های .IR فقط از گواهی امنیت های شرکت CERTUM می توانیم خرید کنید ) تعداد Reissue در این گواهی امنیت نامحدود و بدون هزینه است. فعال سازی گواهی امنیت بلافاصله پس از پرداخت انجام می شود و نیاز به تایید مدارک ندارد.

گواهی امنیت - CERTUM Commercial SSL Certificate

پشتیبانی از 1 دامنه و ساب دامین WWW همان دامنه. بدون پشتیبانی از ساب دامین دیگر. قابل استفاده برای دامنه های .IR ( برای دامنه های .IR فقط از گواهی امنیت های شرکت CERTUM می توانید خرید کنید ) تعداد Reissue در این گواهی امنیت نامحدود و بدون هزینه است. فعال سازی گواهی امنیت بلافاصله پس از پرداخت انجام می شود و نیاز به تایید مدارک ندارد.

گواهی امنیت - COMODO - PositiveSSL

پشتیبانی از 1 دامنه و ساب دامین WWW همان دامنه. بدون پشتیبانی از ساب دامین دیگر. قابل استفاده برای دامنه های بین المللی ( برای دامنه های .IR فقط از گواهی امنیت های شرکت CERTUM می توانید خرید کنید ) تعداد Reissue در این گواهی امنیت نامحدود و بدون هزینه است. فعال سازی گواهی امنیت بلافاصله پس از پرداخت انجام می شود و نیاز به تایید مدارک ندارد.

گواهی امنیت - COMODO - PositiveSSL Multi-domain

پشتیبانی از 3 دامنه به صورت پیش فرض و امکان اضافه کردن تا 250 عدد ( هر کدام 9 دلار ) . قابل استفاده برای دامنه های بین المللی ( برای دامنه های .IR فقط از گواهی امنیت های شرکت CERTUM می توانید خرید کنید ) تعداد Reissue در این گواهی امنیت نامحدود و بدون هزینه است. فعال سازی گواهی امنیت بلافاصله پس از پرداخت انجام می شود و نیاز به تایید مدارک ندارد.

گواهی امنیت - COMODO - PositiveSSL Wildcard

پشتیبانی از 1 دامنه و ساب دامین WWW همان دامنه. همراه تمام ساب دامین های مربوط به این دامنه. قابل استفاده برای دامنه های بین المللی ( برای دامنه های .IR فقط از گواهی امنیت های شرکت CERTUM می توانید خرید کنید ) تعداد Reissue در این گواهی امنیت نامحدود و بدون هزینه است. فعال سازی گواهی امنیت بلافاصله پس از پرداخت انجام می شود و نیاز به تایید مدارک ندارد.

گواهی امنیت - GeoTrust QuickSSL Premium SAN

پشتیبانی از ۱ دامنه و ساب دامین WWW همان دامنه. همچنین پشتیبانی از 4 ساب دامین این دامنه . قابل استفاده برای دامنه های .IR ( برای دامنه های .IR فقط از گواهی امنیت های شرکت CERTUM می توانیم خرید کنید ) تعداد Reissue در این گواهی امنیت نامحدود و بدون هزینه است. فعال سازی گواهی امنیت بلافاصله پس از پرداخت انجام می شود و نیاز به تایید مدارک ندارد.

گواهی امنیت - GeoTrust RapidSSL Wildcard

پشتیبانی از ۱ دامنه و ساب دامین WWW همان دامنه. همچنین پشتیبانی از تمامی ساب دامین های این دامنه . قابل استفاده برای دامنه های .IR ( برای دامنه های .IR فقط از گواهی امنیت های شرکت CERTUM می توانیم خرید کنید ) تعداد Reissue در این گواهی امنیت نامحدود و بدون هزینه است. فعال سازی گواهی امنیت بلافاصله پس از پرداخت انجام می شود و نیاز به تایید مدارک ندارد.

گواهی امنیت - GeoTrust RapisSSL

پشتیبانی از 1 دامنه و ساب دامین WWW همان دامنه. بدون پشتیبانی از ساب دامین دیگر. قابل استفاده برای دامنه های بین المللی ( برای دامنه های .IR فقط از گواهی امنیت های شرکت CERTUM می توانید خرید کنید ) تعداد Reissue در این گواهی امنیت نامحدود و بدون هزینه است. فعال سازی گواهی امنیت بلافاصله پس از پرداخت انجام می شود و نیاز به تایید مدارک ندارد.