هاست ویندوز Plesk ( آمریکا )

Plan WINA

4 گیگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند ماهانه
Plesk 9.x |
کنترل پانل
نامحدود |
دیگر امکانات
Plan WINB

2 گیگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند ماهانه
Plesk 9.x |
کنترل پانل
نامحدود |
دیگر امکانات
Plan WINC

1 گیگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند ماهانه
Plesk 9.x |
کنترل پانل
نامحدود |
دیگر امکانات
Plan WIND

500 مگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند ماهانه
Plesk 9.x |
کنترل پانل
نامحدود |
دیگر امکانات
Plan WINE

250 مگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند ماهانه
Plesk 9.x |
کنترل پانل
نامحدود |
دیگر امکانات
Plan WINF

100 مگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند ماهانه
Plesk 9.x |
کنترل پانل
نامحدود |
دیگر امکانات
Plan WINPA

16 گیگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند ماهانه
Plesk 9.x |
کنترل پانل
نامحدود |
دیگر امکانات
Plan WINPB

14 گیگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند ماهانه
Plesk 9.x |
کنترل پانل
نامحدود |
دیگر امکانات
Plan WINPC

12 گیگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند ماهانه
Plesk 9.x |
کنترل پانل
نامحدود |
دیگر امکانات
Plan WINPD

10 گیگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند ماهانه
Plesk 9.x |
کنترل پانل
نامحدود |
دیگر امکانات
Plan WINPE

8 گیگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند ماهانه
Plesk 9.x |
کنترل پانل
نامحدود |
دیگر امکانات
Plan WINPF

6 گیگابایت |
فضای میزبانی
نامحدود |
پهنای باند ماهانه
Plesk 9.x |
کنترل پانل
نامحدود |
دیگر امکانات