هاست ویندوز Plesk ( آمریکا )

Plan WINA
 • 4 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 9.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
Plan WINB 1 موجود است
 • 2 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 9.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
Plan WINC 1 موجود است
 • 1 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 9.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
Plan WIND
 • 500 مگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 9.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
Plan WINE
 • 250 مگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 9.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
Plan WINF
 • 100 مگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 9.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
Plan WINPA
 • 16 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 9.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
Plan WINPB
 • 14 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 9.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
Plan WINPC
 • 12 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 9.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
Plan WINPD
 • 10 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 9.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
Plan WINPE
 • 8 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 9.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
Plan WINPF
 • 6 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 9.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات