هاست های لینوکس اقتصادی و ارزان قیمت ( آلمان )

Plan ECO-A
 • 4096 مگابایت | پهنای باند : 80 گیگابایت | تعداد ساب دامین : نامحدود | تعداد دیتابیس ، ایمیل و اکانت FTP : نامحدود | تعداد دامنه قابل اضافه شدن یا Park Domain : نامحدود | تعداد سایت مجزا : یک عدد | نصب وردپرس : رایگان | هارد SSD | دامنه رایگان : ندارد. | مقدار رم اختصاصی : 1 گیگابایت | مقدار پردازنده اختصاصی : 1 گیگابایت هاست لینوکس اقتصادی | فضا
Plan ECO-B
 • 2048 مگابایت | پهنای باند : 60 گیگابایت | تعداد ساب دامین : نامحدود | تعداد دیتابیس ، ایمیل و اکانت FTP : نامحدود | تعداد دامنه قابل اضافه شدن یا Park Domain : نامحدود | تعداد سایت مجزا : یک عدد | نصب وردپرس : رایگان | هارد SSD | دامنه رایگان : ندارد. | مقدار رم اختصاصی : 1 گیگابایت | مقدار پردازنده اختصاصی : 1 گیگابایت هاست لینوکس اقتصادی | فضا
Plan ECO-C
 • 1024 مگابایت | پهنای باند : 40 گیگابایت | تعداد ساب دامین : نامحدود | تعداد دیتابیس ، ایمیل و اکانت FTP : نامحدود | تعداد دامنه قابل اضافه شدن یا Park Domain : نامحدود | تعداد سایت مجزا : یک عدد | نصب وردپرس : رایگان | هارد SSD | دامنه رایگان : ندارد. | مقدار رم اختصاصی : 1 گیگابایت | مقدار پردازنده اختصاصی : 1 گیگابایت هاست لینوکس اقتصادی | فضا
Plan ECO-D
 • 512 مگابایت | پهنای باند : 20 گیگابایت | تعداد ساب دامین : نامحدود | تعداد دیتابیس ، ایمیل و اکانت FTP : نامحدود | تعداد دامنه قابل اضافه شدن یا Park Domain : نامحدود | تعداد سایت مجزا : یک عدد | نصب وردپرس : رایگان | هارد SSD | دامنه رایگان : ندارد. | مقدار رم اختصاصی : 1 گیگابایت | مقدار پردازنده اختصاصی : 1 گیگابایت هاست لینوکس اقتصادی | فضا
Plan ECO-E
 • 256 مگابایت | پهنای باند : 15 گیگابایت | تعداد ساب دامین : نامحدود | تعداد دیتابیس ، ایمیل و اکانت FTP : نامحدود | تعداد دامنه قابل اضافه شدن یا Park Domain : نامحدود | تعداد سایت مجزا : یک عدد | نصب وردپرس : رایگان | هارد SSD | دامنه رایگان : ندارد. | مقدار رم اختصاصی : 1 گیگابایت | مقدار پردازنده اختصاصی : 1 گیگابایت هاست لینوکس اقتصادی | فضا
Plan ECO-F
 • 100 مگابایت | پهنای باند : 10 گیگابایت | تعداد ساب دامین : نامحدود | تعداد دیتابیس ، ایمیل و اکانت FTP : نامحدود | تعداد دامنه قابل اضافه شدن یا Park Domain : نامحدود | تعداد سایت مجزا : یک عدد | نصب وردپرس : رایگان | هارد SSD | دامنه رایگان : ندارد. | مقدار رم اختصاصی : 1 گیگابایت | مقدار پردازنده اختصاصی : 1 گیگابایت هاست لینوکس اقتصادی | فضا
Plan ECO-PA
 • 16 گیگابایت | پهنای باند : 300 گیگابایت | تعداد ساب دامین : نامحدود | تعداد دیتابیس ، ایمیل و اکانت FTP : نامحدود | تعداد دامنه قابل اضافه شدن یا Park Domain : نامحدود | تعداد سایت مجزا : یک عدد | نصب وردپرس : رایگان | هارد SSD | دامنه رایگان : ندارد. | مقدار رم اختصاصی : 1 گیگابایت | مقدار پردازنده اختصاصی : 1 گیگابایت هاست لینوکس اقتصادی | فضا
Plan ECO-PB
 • 16 گیگابایت | پهنای باند : 250 گیگابایت | تعداد ساب دامین : نامحدود | تعداد دیتابیس ، ایمیل و اکانت FTP : نامحدود | تعداد دامنه قابل اضافه شدن یا Park Domain : نامحدود | تعداد سایت مجزا : یک عدد | نصب وردپرس : رایگان | هارد SSD | دامنه رایگان : ندارد. | مقدار رم اختصاصی : 1 گیگابایت | مقدار پردازنده اختصاصی : 1 گیگابایت هاست لینوکس اقتصادی | فضا
Plan ECO-PC
 • 12 گیگابایت | پهنای باند : 200 گیگابایت | تعداد ساب دامین : نامحدود | تعداد دیتابیس ، ایمیل و اکانت FTP : نامحدود | تعداد دامنه قابل اضافه شدن یا Park Domain : نامحدود | تعداد سایت مجزا : یک عدد | نصب وردپرس : رایگان | هارد SSD | دامنه رایگان : ندارد. | مقدار رم اختصاصی : 1 گیگابایت | مقدار پردازنده اختصاصی : 1 گیگابایت هاست لینوکس اقتصادی | فضا
Plan ECO-PD
 • 10 گیگابایت | پهنای باند : 150 گیگابایت | تعداد ساب دامین : نامحدود | تعداد دیتابیس ، ایمیل و اکانت FTP : نامحدود | تعداد دامنه قابل اضافه شدن یا Park Domain : نامحدود | تعداد سایت مجزا : یک عدد | نصب وردپرس : رایگان | هارد SSD | دامنه رایگان : ندارد. | مقدار رم اختصاصی : 1 گیگابایت | مقدار پردازنده اختصاصی : 1 گیگابایت هاست لینوکس اقتصادی | فضا
Plan ECO-PE
 • 8 گیگابایت | پهنای باند : 125 گیگابایت | تعداد ساب دامین : نامحدود | تعداد دیتابیس ، ایمیل و اکانت FTP : نامحدود | تعداد دامنه قابل اضافه شدن یا Park Domain : نامحدود | تعداد سایت مجزا : یک عدد | نصب وردپرس : رایگان | هارد SSD | دامنه رایگان : ندارد. | مقدار رم اختصاصی : 1 گیگابایت | مقدار پردازنده اختصاصی : 1 گیگابایت هاست لینوکس اقتصادی | فضا
Plan ECO-PF
 • 6 گیگابایت | پهنای باند : 100 گیگابایت | تعداد ساب دامین : نامحدود | تعداد دیتابیس ، ایمیل و اکانت FTP : نامحدود | تعداد دامنه قابل اضافه شدن یا Park Domain : نامحدود | تعداد سایت مجزا : یک عدد | نصب وردپرس : رایگان | هارد SSD | دامنه رایگان : ندارد. | مقدار رم اختصاصی : 1 گیگابایت | مقدار پردازنده اختصاصی : 1 گیگابایت هاست لینوکس اقتصادی | فضا