هاست پربازدید لینوکس cPanel با منابع سخت افزاری بالا ( ایران )

Plan XPA

هاست پربازدید ایران
هارد NVMe و وب سرور لایت اسپید

 • 16 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 گیگ مقدار رم اختصاصی
 • 4 هسته مقدار پردازنده اختصاصی
 • دارد دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • نامحدود امکانات ( ایمیل ، FTP ، دیتابیس و ... )
Plan XPB

هاست پربازدید ایران
هارد NVMe و وب سرور لایت اسپید

 • 14 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 گیگ مقدار رم اختصاصی
 • 4 هسته مقدار پردازنده اختصاصی
 • دارد دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • نامحدود امکانات ( ایمیل ، FTP ، دیتابیس و ... )
Plan XPC

هاست پربازدید ایران
هارد NVMe و وب سرور لایت اسپید

 • 12 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 گیگ مقدار رم اختصاصی
 • 4 هسته مقدار پردازنده اختصاصی
 • دارد دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • نامحدود امکانات ( ایمیل ، FTP ، دیتابیس و ... )
Plan XPD

هاست پربازدید ایران
هارد NVMe و وب سرور لایت اسپید

 • 10 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 گیگ مقدار رم اختصاصی
 • 4 هسته مقدار پردازنده اختصاصی
 • دارد دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • نامحدود امکانات ( ایمیل ، FTP ، دیتابیس و ... )
Plan XPE

هاست پربازدید ایران
هارد NVMe و وب سرور لایت اسپید

 • 8 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 گیگ مقدار رم اختصاصی
 • 4 هسته مقدار پردازنده اختصاصی
 • دارد دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • نامحدود امکانات ( ایمیل ، FTP ، دیتابیس و ... )
Plan XPF

هاست پربازدید ایران
هارد NVMe و وب سرور لایت اسپید

 • 6 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 گیگ مقدار رم اختصاصی
 • 4 هسته مقدار پردازنده اختصاصی
 • دارد دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • نامحدود امکانات ( ایمیل ، FTP ، دیتابیس و ... )
Plan XA

هاست پربازدید ایران
هارد NVMe و وب سرور لایت اسپید

 • 4 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 گیگ مقدار رم اختصاصی
 • 4 هسته مقدار پردازنده اختصاصی
 • دارد دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • نامحدود امکانات ( ایمیل ، FTP ، دیتابیس و ... )
Plan XB

هاست پربازدید ایران
هارد NVMe و وب سرور لایت اسپید

 • 2 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 گیگ مقدار رم اختصاصی
 • 4 هسته مقدار پردازنده اختصاصی
 • دارد دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • نامحدود امکانات ( ایمیل ، FTP ، دیتابیس و ... )
Plan XC

هاست پربازدید ایران
هارد NVMe و وب سرور لایت اسپید

 • 1 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 گیگ مقدار رم اختصاصی
 • 4 هسته مقدار پردازنده اختصاصی
 • دارد دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • نامحدود امکانات ( ایمیل ، FTP ، دیتابیس و ... )
Plan XD

هاست پربازدید ایران
هارد NVMe و وب سرور لایت اسپید

 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 گیگ مقدار رم اختصاصی
 • 4 هسته مقدار پردازنده اختصاصی
 • دارد دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • نامحدود امکانات ( ایمیل ، FTP ، دیتابیس و ... )
Plan XE

هاست پربازدید ایران
هارد NVMe و وب سرور لایت اسپید

 • 250 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 گیگ مقدار رم اختصاصی
 • 4 هسته مقدار پردازنده اختصاصی
 • دارد دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • نامحدود امکانات ( ایمیل ، FTP ، دیتابیس و ... )
Plan XF

هاست پربازدید ایران
هارد NVMe و وب سرور لایت اسپید

 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 گیگ مقدار رم اختصاصی
 • 4 هسته مقدار پردازنده اختصاصی
 • دارد دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • نامحدود امکانات ( ایمیل ، FTP ، دیتابیس و ... )